Grupa docelowa
 • Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się pozyskiwaniem nowych klientów na zimnym rynku.

Szkolenie
Prowadzi Trener

Anna Gucwa

więcej


Cena

1290 pln netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

Alchemia sprzedaży

Szkolenie: Pozyskiwanie nowego Klienta na zimnym rynku


Moduł 1: Runda otwarcia 

 •      Otwarcie szkolenia
 •      Rozgrzewka: ćwiczenie – Świadoma korekta

Sposoby prowadzenia modułu:

Ćwiczenie ułatwiające pracę na postawach, refleksja indywidualna,


Moduł 2: Filary skuteczności działań sprzedażowych 

 •      Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 •      Działania z bazą – planowanie akcji i analiza bazy klientów
 •      Stawianie celów i ich realizacja wg metodologii SMART
 •      Zarządzanie działaniami sprzedażowymi przez cele (mini MBO)
 •      Realizowanie priorytetów wg techniki „Planowania od tyłu”.
 •      Parametryzacja – kluczowe wskaźniki efektywności sprzedaży

Sposoby prowadzenia modułu:

Ustalanie celów i priorytetów - ćwiczenia praktyczne. - Wprowadzenie zmian
w kierunku i sposobiemyślenia oraz działania uczestników z wykorzystaniem dotychczasowych przyzwyczajeń uczestników.

Przedstawienie skutecznych zasad ustalania celów, planowania oraz elementów zarządzania sprzedażą i czasem w praktycznej formie na podstawie konkretnych przykładów z grupy.

Omówienie i przekazanie uczestnikom narzędzi wspomagających omówione sytuacje.


Moduł 3: Typologia klienta oraz analiza czynników podejmowania decyzji 

 •      Typologia klientów wg Junga
 •      Typologia słuchaczy – sposoby dopasowania werbalnego
 •      Typologia i segmentacja klientów – decydenci, strażnicy, użytkownicy i agenci
 •      Segmentacja Klientów – praca z bazą
 •      Podpowiedzi do sytuacji.

Sposoby prowadzenia modułu

Wykład interaktywny inspirowany przykładami z życia, dyskusja panelowa i wymiana doświadczeń. Dostarczenie wiedzy i nauka rozpoznawania typów klientów na podstawie doświadczeń uczestników


Moduł 4: Nowy klient - jak zacząć? 

 •      Zdobywanie nowych klientów – zasady, sposoby, kanały i organizacja pracy
 •      Jak działać, aby klient nas zapamiętał i wybrał ponownie?
 •      Rodzaje rozmów
 •      Pozyskiwanie informacji, sondowanie, rozmowa ankieterska
 •      Rozmowa sprzedażowa
 •      Umawianie spotkań
 •      Algorytmy przejścia sekretarki („strażnika”) – rozmowa telefoniczna
 •      Algorytmy otwarcia rozmów,
 •      Skrypty, punkty kontrolne, mapy rozmów
 •      Zakazane zwroty

Sposoby prowadzenia modułu:

Warsztat roboczy – wypracowanie w formule burzy mózgów sposobów docierania do klientów oraz metodologii pracy związanej z pozyskiwaniem. Przegląd uniwersalnych narzędzi przydatnych do budowy nowej bazy klientów


Moduł 5: Aktywne słuchanie i dialog w służbie sprzedaży – techniki budowanie relacji i pozyskiwania informacji 

 •      Efektywne Słuchanie jako narządzie wywierania wpływu
 •      Optymalizacja Dostosowanie formy przekazu do klienta
 •      Sztuczki komunikacyjne
 •      Parafraza
 •      Presupozycja
 •      Niewidzialne zwroty, zakazane słowa, słowa kasowniki
 •      Techniki budowania wysokiego poziomu relacyjności; technika: autorytetu, podobania się, zależności i wzajemności.
 •      Ćwiczenie indywidualne – werbalna i niewerbalna strona powitania.
 •      Rozpoznawanie potrzeb – sztuka zadawania pytań.
 •      Rodzaje pytań: otwarte i zamknięte, kontrolne, sugerujące i naprowadzające.

Sposoby prowadzenia modułu:

Przegląd technik efektywnego i aktywnego słuchania. Ćwiczenia przypominające znaczenie dialogu i dostosowania warstwy językowej – przełożenie na grunt rozmowy telefonicznej i spotkania osobistego. Przypomnienia zasad pierwszego wrażenia przez telefon,

Omówienie na bazie konkretnych przykładów z grupy, technik wywierania wpływu na ludzi.

Przeprowadzenie mikro-scenki obrazującej dotychczasowy model sprzedaży przez telefon na bazie przykładu.


Moduł 6: Prezentacja korzyści i finalizacja rozmowy 

 •      Co to jest i skąd się bierze korzyść?
 •      Kiedy jest czas na finalizację rozmowy?
 •      Zasada PCK Potrzeba-Cecha-Korzyść.
 •      Zamiana cech na korzyści – ćwiczenie indywidualne.
 •      Charakterystyczne sformułowania dla prezentacji korzyści.
 •      Zamiana cech na korzyści – ćwiczenie zespołowe – case study.

Sposoby prowadzenia modułu:

Przedstawienie dogodnych momentów do przedstawiania oferty na podstawie przykładów z grupy. Teoretyczne przedstawienie techniki prezentowania oferty na bazie wybranego przykładu oraz ćwiczenia z odnajdywania korzyści dla klienta i właściwej ich prezentacji na podstawie socjotechnik – w podgrupach

Krótkie inscenizacje przykładów modelowego przedstawienia oferty na bazie studium przypadku. Rozpoznawanie potrzeb - ćwiczenia z dyktafonem.

Wypracowanie z uczestnikami zasad tworzenia „banku pytań” do klienta.

 


Moduł 7: Tworzenie „banku użytecznych pytań” 

 •      Przygotowanie zestawu pytań, które można zadać klientom - ćwiczenia.
 •      Scenki zespołowe – Rozmowa z klientem – poszukiwanie i rozpoznawanie potrzeb.

Sposoby prowadzenia modułu:

Ćwiczenia grupowe, warsztat mający na celu wypracowanie gotowego zestawu pytań i sformułowań do pracy z klientem. Omówienie i skorygowanie najczęściej spotykanych błędów i pułapek na podstawie doświadczeń z życia uczestników.


Moduł. 5. Podsumowanie szkolenia 

 •      Pomost w przyszłość – deklaracje zmiany. Wybór narzędzi
 •      Zadanie wdrożeniowe
 •      Sesja pytań i odpowiedzi