I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja „Sztuka budowania MISTRZOWSKICH zespołów, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się 9 lutego  2015 roku w Katowicach ( ul. Uniwersytecka 13, Katowice)
 2. Organizatorem Konferencji są firmy: Maciołek & Wspólnicy Sp. z o. o.

oraz

MS Partner sp z .o o.zwane dalej Organizatorami.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie szkoleniamaciolek.com/konferencja  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną przez wyżej wymienioną stronę oraz dokonanie stosownej opłaty opisanej w ust. 3-5 poniżej w ciągu 7 dni od daty rejestracji zgłoszenia.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy Konferencji mają do wyboru 3 rodzaje biletów (VIP, Gold, Silver).
 4. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie szkoleniamaciolek.com/konferencja w zakładce: BILETY.
 5. Opłata konferencyjna obejmuje:

Bilet VIP - 1.390 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych) netto.

Bilet Gold - 420 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych) netto.

Bilet Silver - 265 zł (słownie: dwadzieścia sześćdziesiąt pięć złotych) netto.

 1. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 2. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie krótszym niż 14 dni, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
 4. Bilet na Konferencję wykupiony na jednego uczestnika może zostać użyty przez inną, wskazaną przez niego osobę, jeśli do dnia 5 stycznia 2015 zostaną o tym poinformowani Organizatorzy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności: siły wyższej lub zdarzenia losowego wśród trenerów Konferencji uniemożliwiającego im wzięcie udziału w Konferencji. Pod pojęciem siły wyższej Organizatorzy rozumieją zdarzenia niezależne od stron i niemożliwe do przewidzenia, których skutków skutków nie można uniknąc mimo wszelkiej staranności. W takim przypadku Organizatorzy niezwłocznie poinformują uczestników o zaistniałym zdarzeniu oraz o nowo ustalonym terminie Konferencji. Jeżeli Uczestnik nie skorzysta z oferty udziału w Konferencji w nowo wyznaczonym terminie – przysługuje mu zwrot kosztów zakupionego biletu uprawniającego do udziału w Konferencji (nie przysługują jednakże odszkodowanie i odsetki od dokonanej wpłaty).

11. W przypadku braku wymaganego minimum Uczestników Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji najpóźniej na 3 dni przed datą jej rozpoczęcia. Organizatorzy zobowiązani są wówczas zwrócić Uczestnikom koszty zakupionych przez nich biletów uprawniających do udziału w Konferencji.

Rozliczenie nastąpi w ciągu 21 dni od daty odwołania konferencji.

12. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn innych niż wymienione w ust. 11 i 12 powyżej lężących po stronie Organizatorów, Uczestnikom przysługuje prawo zwrotu kosztów biletów uprawniających do udziału w Konferencji.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

IV. INNE KWESTIE

 1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłoszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub przesunięcia terminu Konferencji
 5. W sprawach nieustalonych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.