Grupa docelowa
 • Szkolenie rekomendujemy menedżerom posiadającym doświadczenie w zarządzaniu ludźmi


Szkolenie
Prowadzi Trener

Tarek Zafarani

więcej


Cena

1890 pln netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

Leadership

Szkolenie: Leadership w oparciu o inteligencje emocjonalną

Czyli rola Lidera w nowowczesnych organizacjach.

Głównym założeniem proponowanego szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z grupami pracowniczymi w roli liderów opartej na najwyższych standardach.

Proponowane podejście zawiera elementy dynamicznej psychologii społecznej oraz skutecznych metod kształtowania postawy lidera w realiach codziennego specyficznego środowiska pracy.

Główne cele programu:

 • przybliżenie realnych problemów pojawiających podczas prowadzenia zespołów
 • praktyczne przećwiczenie umiejętności diagnozy oraz pracy na konflikcie
 • poznanie technik skutecznej pracy nad zmianą postaw komunikacyjnych
 • przyjrzenie się doświadczeniu rozwoju osobistego oraz wypracowanie i analiza osobistej ścieżki rozwoju
 •  zapoznanie uczestników z wybranymi teoriami psychologicznymi dotyczącymi motywacji, różnic indywidualnych, osobowości  człowieka, różnorodności
 • zdobycie umiejętności prowadzenia diagnozy coachingowej potrzebnej do celowego i trafnego rozpoznania silnych i słabych stron pracowników
 • przećwiczenie  technik wywierania wpływu oraz psycho-manipulacji, delegowania zadań, monitorowania pracy oraz egzekwowania
 • program wyjaśnia różnice między typami osobowości a ich podatnością na perswazję, gotowość do rozwoju oraz zaangażowania w cele organizacji (cele jawne warsztatów)
 • buduje umiejętności prowadzenia wielopłaszczyznowych i wielowątkowych działań prowadzących do osiągnięcia celów lidera, programów dydaktycznych oraz organizacji

Program szkolenia:

MODUŁ I. Komunikacja i autoprezentacja

 • Komunikacja w poszukiwaniu skuteczności
 • Środowisko komunikacyjne – miejsce pracy
 • Struktura mechanizmów komunikacji oraz ich dynamika w pracy
 • Diagnoza własnego stylu komunikacji w pracy
 • Autoprezentacja – praktyka naturalnej i otwartej postawy do innych
 • Praca z kamerą wideo oraz arkuszami autoanalizy - zapoznanie uczestników ze specyfiką komunikacyjną panującą w miejscu pracy oraz przyjrzenie się własnemu stylowi komunikacji kierowniczej
 • praca z ciałem i głosem.


MODUŁ II: Postawa lidera

 • Wpływ postaw na postrzeganie, rozumienie i zachowanie
 • Mechanizmy zmiany postaw
 • Techniki wywierania wpływu na innych
 • Nieskuteczne strategie v. skuteczne strategie wpływania na innych
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Postawy i heurystyki poznawcze
 • Zmiana postaw – czy jest możliwa?
 • Delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań       Praca w oparciu o studia przypadków, analiza prezentowanego materiału audio-wideo, praca z arkuszami autoanalizy
 • Odnalezienie odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest zmiana postawy
 • Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za sztywność poznawczą
 • Poznanie narzędzi radzenia sobie z oporem przed wykonaniem zleconych zadań

MODUŁ III. Asertywność lidera

 • Asertywność NIE jako umiejętność lecz SZTUKA
 • Asertywne – cele, ekspresja i słuchanie
 • Odpowiadanie na krytykę (nie/konstruktywną)
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych .
 • Praca z kamerą wideo, praca z arkuszami autoanalizy przyjrzenie się umiejętności bycia asertywnym jako sztuce wyrażania siebie bez przekraczania granic innych

MODUŁ IV. Motywacja lidera

 • Motywacja – definicja – przedstawienie wybranych koncepcji psychologicznych
 • Pobudzenie i kierowanie uwaga a efektywność działania: rodzaje pobudzenia
 • Emocje spójne i niespójne z celem: emocje, stres, motywacja
 • Samoregulacja motywacji: zachowanie i wyznaczanie celów
 • Poczucie własnej wartości, doskonalenie sie i kontrola: sukces i samoocena
 • Motywowanie zespołów a motywowanie pracownika– różnice? Szanse i zagrożenia.
 • Spójność postawy menadżera a zachowania w grupie     mini wykład, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku
 • wypracowanie przez uczestników definicji motywacji oraz zapoznanie z kluczowymi teoriami motywacji.
 • poznanie wpływu pobudzenia emocjonalnego na kształtowanie postaw: zmotywowanej do działania oraz demotywowanej
 • analiza wpływu stanów motywacyjnych na dynamikę wyznaczania celów oraz działań by te cele osiągnąć
 • przygotowanie uczestników szkolenia do świadomej pracy w obrębie działań związanych z motywowaniem zespołów pracowniczych oraz zapoznanie z narzędziami coachingu grupowego.

MODUŁ V. Proces grupowy - Rola lidera w procesie grupowym (coaching zespołów)

 • Świadomość lidera   
 • Analiza etapów procesu grupowego
 • Rola lidera (jawnego i niejawnego) w procesie grupowym
 • Role uczestników w procesie grupowy
 • Odpowiedni dobór zadań i materiałów względem dynamiki procesu grupowego
 • Diagnoza faz procesu grupowego
 • Strategie działań podczas poszczególnych faz procesu grupowego
 • Świadomość lidera w odniesieniu do dynamiki procesu grupowego:
  • praca w grupach, kamera wideo – analiza nagranego materiału           
  • zapoznanie uczestników ze złożonością dynamiki procesu grupowego
  • uzbrojenie w gotowe narzędzia i strategie kontrolowania i prowadzenia procesu grupowegoprowadzenie procesu grupowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi coachingu grupowego

MODUŁ VI – VII. Osobowość w zespole

 • Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi osobowości człowieka.
 • Przeanalizować wpływ osobowości na wchodzenie w relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym jak i w miejscu pracy, postrzeganie świata, przyjmowanie wartości jak również przestrzeganie zasad.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją osobowości  i przybliżenie oraz omówienie każdego typu.
 • Przeprowadzenie analizy indywidualnymi struktur osobowości uczestników szkolenia oraz ich szczegółowe omówienie w odniesieniu do wymiarów życia prywatnego i pracy
 • Praca z narzędziami diagnozowania typów osobowości, praca w parach, praca z kamerą wideo      
 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami psychologii osobowości
 • Autoanaliza oraz zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce prowadzenia rozmów indywidualnych z podwładnymi, dobrem narzędzi pracy, sposobów motywowania i budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju swoich pracowników

MODUŁ VIII. Wielowymiarowość pracy - Lider wielowymiarowy

 • Moduł podsumowujący       
 • Co to znaczy wielowymiarowe środowisko pracy?
 • Jakie niesie ze sobą wyzwania dla pracowników?
 • Jakie procesy zachodzą, kiedy spotykają się różni ludzie w tym samym miejscu?
 • Wielowymiarowość w odniesieniu do doświadczania siebie i otoczenia w indywidualnie różny sposób.
 • Wskazanie znaczenia indywidualności w budowaniu zespołu jak również roli zespołu w podkreślaniu indywidualności jego członków.
 • Dyskusja, autoanaliza - przybliżenie pojęcia wielowymiarowego środowiska pracy oraz wpływu wielu czynników na zachowania grupowe