Każdy uczestnik szkolenia otrzyma  raport DISC D3.

Zobacz przykładowy raport 

 


Szkolenie
Prowadzi Trener


Cena

1490 PLN


Zamawiam

Przejdź do formularza

Leadership

Szkolenie menedżerskie:Wczoraj kolega- dziś szef

Program szkolenia:

Moduł 1: Runda otwarcia

 • Przedstawienie celów i planu zajęć.
 • Ustalenie reguł współpracy.
 • Poziomy kompetencji i ich wykorzystanie w pracy codziennej

Moduł 2: Awans i co dalej?

 • Kim teraz jestem? Nowa definicja swojej osoby w strukturze organizacyjnej firmy.
 • Style zarządzania, – jaka forma współpracy z Zespołem jest najkorzystniejsza?
 • Autorytet. Jak go zbudować?
 • Budowanie i przekazywanie swoich oczekiwań.
 • Stare nawyki w pracy. Jak je zmienić?
 • Komunikacja z podwładnym. Sposoby i rodzaje.
 • Sposoby prowadzenia modułu:

Wskazanie kluczowych elementów emocjonalnych determinujących nową pozycję w organizacji. Wdrożenie i przećwiczenie elementarnych funkcji w pracy przełożonego. Zastosowanie symulacji, jako podłoża do pokazania w praktyce sposobów oddziaływania na starych znajomych.

Moduł oparty jest na grze szkoleniowej AMBER BRIDGE .


Uczestnicy wcielają się w zespoł pracowniczy i mają za zaanie zbudować samonośną konstrukcję w oparciu o fragmentaryczne dane.


Moduł 3: Nowy poziom starych relacji.

 • Indywidualnie czy zespołowo? Zalety i wady tych rozwiązań.
 • Kiedy prywatnie a kiedy służbowo? Tworzenie nowych granic i zasad współpracy.
 • Zmiany, zmiany, zmiany… - Obawy, lęk, jego źródła i właściwe reakcje.
 • Siła nacisku na dotychczasowych znajomych w nowej formule współpracy. Poziomy elastyczności.
 • Sposoby prowadzenia modułu:

 Wykazanie różnic w systemie pracy w układzie zdrowych i niezdrowych relacji służbowych na bazie przykładów i symulacji. Wykorzystanie lęku przed zmianami, jako potencjału do nowych lepszych osiągnięć. Wskazanie mechanizmów i rezultatów działania twardych decyzji zarządczych oraz efektów miękkiego zarządzania. Plusy i minusy obu rodzajów działań.

 

Moduł 4: Pierwsze najważniejsze działania.

 • Expose nowego szefa. Po co? Dlaczego?
 • Przydział ról w strukturze.
 • Szczerość, zaangażowanie i zaufanie w Zespole.
 • Robienie wszystkiego naraz. Efekty braku koncepcji i pomysłu na pracę.
 • Instrumenty wpływu na wyniki; odpowiednia ilość, kierunek i jakość pracy.
 • Wykorzystanie potencjału podwładnych; jak spowodować, aby ludziom chciało się chcieć?
 • „…I co mam teraz zrobić…?” – Dekalog prawidłowych zachowań młodego managera.
 • Sposoby prowadzenia modułu:

 

Postrzeganie siebie, jako szefa – wypracowanie nowych wartości mentalnych. Interaktywna dyskusja przeplatana wiedzą praktyczną i przykładami z życia w zakresie sposobów, granic i poziomu zaufania w komunikacji z podwładnymi. Dostarczenie psychonarzędzi do optymalnego wykorzystania potencjału grupy ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych relacji.

Moduł 5: Wyznaczanie celów i priorytetów w pracy młodego managera.

 • Przykład „5-ciu minut”, jako subiektywny model upływającego czasu.
 • Panowanie nad sobą w czasie. Metody zastosowania w praktyce
 • Budowanie priorytetów na podstawie harmonogramu dnia codziennego - Trening.
 • Stawianie celów w układzie SMART.
 • Realizowanie priorytetów wg techniki „Planowania od tyłu”.
 • Macierz Eisenhowera, czyli metoda „ćwiartek pilnych i ważnych”, jako narzędzie panowania nad wydarzeniami.
 • Sposoby prowadzenia modułu:

Ustalanie celów i priorytetów - ćwiczenia praktyczne. Wprowadzenie zmian w kierunku, myśleniu oraz działania uczestników z wykorzystaniem dotychczasowych przyzwyczajeń uczestników.

Przedstawienie skutecznych zasad ustalania celów, planowania oraz elementów zarządzania czasem w praktycznej formie na podstawie konkretnych przykładów z grupy.

Omówienie i przekazanie uczestnikom narzędzi wspomagających omówione sytuacje.

Moduł 6: Funkcje zarządcze, jako fundamenty zarządzania „Koło Zarządcze.

 • Gdzie jestem? Określenie stanu obecnego.
 • „Gdzie chcę być?” Planowanie, jako nadawanie kierunku działaniom.
 • Organizowanie, jako strategia dojścia do celu.
 • Motywowanie. Narzędzia sterowania bezpośredniego.
 • Kontrolowanie Klamra domykająca teorię Koła Zarządczego.
 • Systemy raportowe w firmie i ich przydatność oraz optymalizacja.

Sposoby prowadzenia modułu:

Wstęp do diagnozy obecnego stylu zarządzania uczestników warsztatu – dyskusja panelowa.

Praktyczne przedstawienie funkcji Koła Zarządczego oraz porównanie go do zdiagnozowanego stanu obecnego sposobów stosowanych przez grupę.

Przykłady użycia przedstawionego procesu w formie studium przypadków oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań przy zastosowaniu procesu zarządczego.

 

Moduł oparty jest na grze szkoleniowej MAGNETO. Gra uczy właściwego wzynaczania celów w dopasowaniu do danej strategii biznesowej.


Moduł 7: Diagnoza delegowania uprawnień, projektów oraz celów.

 • Test autokratyzmu delegującego.
 • Delegowanie bez oporów.
 • Delegowanie, jako mechanizm motywowania. Kroki i metodyka procesu.

Sposoby prowadzenia modułu:

Sposoby delegowania oraz przenoszenia odpowiedzialności – ćwiczenia indywidualne i grupowe. Przedstawienie konkretnych, metodycznych przykładów delegowania w obszarach uprawnień, projektów i celów – różnice i podobieństwa.

Interaktywnie poprowadzony wykład z obszaru metodyki motywacji. Warsztat z użyciem delegowania uprawnień na bazie konkretnych przypadków z życia uczestników.

Moduł 8: Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym.

 • Pragnienia i zaspokajanie pragnień pracowników w świetle motywowania wg piramidy potrzeb Maslowa.
 • Pracownik, jako przedmiot i podmiot. Teorie X i Y McGregora.
 • Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda.
 • Test rozpoznawania czynników motywujących.

Sposoby prowadzenia modułu:

Zwiększenie umiejętności uczestników z wykorzystaniem metodycznych technik podnoszenia kompetencji zarządczych. Ćwiczenia z analizą ludzkich potrzeb na podstawie filozofii Maslowa.

Przedstawienie i przećwiczenie na sytuacjach symulowanych technik motywacyjnych McGregora i McClellanda.

Przeprowadzenie z uczestnikami testu z rozpoznawania własnych motywatorów.

Moduł 9: Zarządzanie informacją zwrotną.

 • Korzyści vs funkcje feedbacku.
 • Trudne sytuacje i konflikty przełożony – podwładny. Standardy zachowań.
 • Dekalog feedbacku.
 • Werbalne i niewerbalne środki motywacyjno – dyscyplinujące.

Sposoby prowadzenia modułu:

Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe. Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania efektywnej informacji zwrotnej w mikro - scenkach warsztatowych. Ćwiczenia z kamerą.

Moduł 10: Pomost w przyszłość

 •  Co wykorzystam w przyszłości?
 • Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

 

Opinie dotyczące szkolenia: Wczoraj kolega dziś szef

 

Nazwa szkolenia: Wczoraj kolega-dziś szef

Data szkolenia: 29,30 Wrzesień 2014

Treść opinii: Uważam że szkolenie było bardzo ciekawe. Prowadzący płynnie przechodził do kolejnych etapów wyjaśnień.

Podobały mi się wszystkie ćwiczenia praktyczne było ich dużo  i to na plus.

Prowadzący cierpliwie i uważnie słuchał naszych problemów, sugerował rozwiazania

 

Nazwa Klienta ( firma): Ochrona osób i mienia

Data szkolenia: 29,30 Wrzesień 2014

Treść opinii: Mnóstwo szczegółów, które wykorzystam w swojej pracy, bardzo dobre prowadzenie , ogólnie jestem zadowolony

 

Nazwa Klienta ( firma): Toyota

Data szkolenia: 6,7 Warszawa 2014

Treść opinii: Szkolenie przydatne dla młodych kierowników, przedstawione konkretne narzędzia dla kierownika

 

Nazwa Klienta ( firma): Skok Jaworzno

Data szkolenia: 9,10 Grudnia 2014

Treść opinii: Pozytywne opinie, miłe wrażenie, najbardziej w pamięci zapadła mi możliwość zwiększania swoich doświadczeń w zarządzaniu zespołem.