Szkolenie dedykujemy dla menedżerów, którzy w swoej pracy z ludźmi chcą się posługiwać się narzędziem jakim jest coaching.


Szkolenie
Prowadzi Trener

Anna Kamińska

więcej


Cena

1290 netto 


Zamawiam

Przejdź do formularza

Leadership

Szkolenie menedżerskie: Coaching jako narzędzie menedżerskie

 

1.    Czym jest coaching w pracy menedżera 

 • Ćwiczenie – metafory coachingu. Czym dla Ciebie jest coaching
 • Rozróżnienie: coaching jako proces i coaching jako narzędzie menedżerskie.
 • Omówienie głównych zasad coachingu jako narzędzia
 •  W jakich sytuacjach można stosować coaching? – dyskusja (np. zgłoszenie problemu przez pracownika, błąd popełniony przez pracownika, podsumowanie wykonania zadania/ projektu, delegowanie nowego zadania)
 • Coaching jako metoda niwelowania luk kompetencyjnych

 

2.    Pytania jako kluczowe narzędzie w coachingu

 •  Przeszkadzające nawyki
 •  Ćwiczenie „Nie radź” –  w trójkach. Jedna z osób zgłasza problem, druga słucha i ma za zadanie powstrzymać się od udzielania rad i zadawać pytania, które pomogą pierwszej osobie przybliżyć się do rozwiązania problemu. Trzecia osoba ma rolę obserwatora i strażnika, który pilnuje, aby osoba druga nie doradzała. Ćwiczenie w dwóch zmianach. Podsumowanie i wnioski w dyskusji grupowej.
 • Rola i znaczenie pytań w rozmowie coachingowej
 • Co zapamiętujemy
 • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności
 • Bank dobrych pytań
 • Ćwiczenie „Mocne pytania” - w trzech podgrupach. Jedna osoba  A opowiada krótko o swoim problemie zawodowym, a pozostałe przygotowują po 4 pytania. Osoby zadają kolejno pytania, na które odpowiada osoba A zgłaszająca problem. Pytania są notowane, na końcu oceniane przez osobę A na ile były pomocne w zrozumieniu problemu i przybliżeniu się do rozwiązania. Każda osoba w grupie jest kolejno w pozycji osoby A. Omówienie ćwiczenia i zebranie najlepszych pytań.

3.         Technika GROW w rozmowach coachingowych

 • Model GROW
 • Prezentacja modelu – znaczenie poszczególnych elementów GROW
 • Budowanie odpowiedzialności pracownika
 • Symulacje rozmów z pracownikiem prowadzonych według modelu GROW
 • Scenka instruktażowa „z rotującym coachem\"
 • Scenki w trójkach – 2 osoby kolejno odgrywają rolę pracownika. W jednej sytuacji pracownik zgłasza problem, np. trudność w realizacji zadania szefowi. W drugiej sytuacji szef inicjuje rozmowę w związku z popełnionym przez pracownika błędem lub zaobserwowanymi trudnościami w realizacji zadania. Omówienie, informacja zwrotna.
 • Scenki na środku – omówienie, informacja zwrotna, korekta

4.         Zastosowanie coachingu w realiach pracy menedżera 

 •  Możliwe trudności – poszukiwanie rozwiązań. Ćwiczenie Round Robin w 3 podgrupach – trudne sytuacje opisane są na 3 FC, każda grupa kolejno wpisuje swoje propozycje rozwiązań. Kartki rotują między grupami. Omówienie.
 • Przygotowanie do praktyki
 • Ćwiczenie indywidualne – przygotowanie się do rozmowy coachingowej według modelu GROW z wybranym pracownikiem. Przygotowanie wstępnej listy pytań.