Regulamin realizacji szkoleń otwartych organizowanych przez

Maciołek & Wspólnicy sp. z o.o.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Maciołek & Wspólnicy , , , NIP:

§ 2 Definicje

1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie szkoleniamaciolek.com, zwane dalej Szkoleniem.

2. Organizator – Maciołek & Wspólnicy sp.z o.o., , , NIP:

3. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie, delegująca Uczestnika szkolenia.

4. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.

5. Rezygnacja – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w szkoleniu.

6. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego formularz, dostępny on-line na stronie szkoleniamaciolek.com

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.

2. Terminy, tematy szkoleń oraz ceny umieszczane będą na stronie szkoleniamaciolek.com w menu „Szkolenia Otwarte”.

3. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie Zgłoszenia na wybrane szkolenie. Zgłoszenie dostępne jest na stronie szkoleniamaciolek.com przy poszczególnych szkoleniach.

4. Po otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia, Organizator wysyła na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5. Zgłaszający może warunkowo zmienić szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie, przy czym zastosowanie mają poniższe warunki:

   a. Organizator może zaproponować to samo szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie w innym terminie.

   b. Organizator może zaproponować inne szkolenie, którego cena jest taka sama, jak cena szkolenia w Zgłoszeniu.

   c. Warunkiem dokonania zmiany szkolenia jest poinformowanie Organizatora przez Zgłaszającego nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, którego pierwotnie Zgłoszenie dotyczyło.

   d. Opłata za szkolenie, którego dotyczyło Zgłoszenie zaliczana jest na poczet nowo wybranego szkolenia.

   e. Jeśli Zgłaszający osoba nie wskaże nowej daty szkolenia, to dotychczasowa opłata jest skuteczna nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty pierwszego Zgłoszenia.

   f. Po upływie 3 miesięcy od pierwszego Zgłoszenia oraz w przypadku nie wskazania przez Zgłaszającego nowej daty szkolenia, wniesiona opłata stanowi pokrycie strat poniesionych przez Organizatora.

§ 4 Zakres usługi

1. Organizator realizuje szkolenie zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej szkoleniamaciolek.com, który jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.

2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.

3. W przypadku szkoleń otwartych maksymalna liczba uczestników wynosi 12 osób na jedno szkolenie.

4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

5. Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są z użyciem odpowiednich dla danego programu metod nauczania.

6. Uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe.

7. Uczestnik otrzymuje aktualną agendę szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.

8. Uczestnik po szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

9. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.

§ 5 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem szkoleń otwartych zamieszczonym na stronie szkoleniamaciolek.com, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych indywidualnie Zgłaszającemu.

2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, napoje, jeden posiłek oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

3. Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, kosztów dojazdu Uczestnika oraz kosztów parkingu, o ile oferta nie stanowi inaczej.

4. Ceny podane w ofercie szkoleń są cenami netto i dodany do nich zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.

5. Osoby, które wypełniły i przesłały Zgłoszenie zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie na konto Organizatora najpóźniej na 7 dni od daty zgłoszenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

6. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe prowadzone w:

ING Bank Śląski

nr konta:  79 1050 1445 100000 30 26 80 40 

 

7. W tytule przelewu należy podać: kod szkolenia, temat, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę firmy oraz numer faktury pro forma

8. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu szkolenia i wysłana na adres wskazany w Zgłoszeniu.

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba Uczestników.

2. Organizator, w wypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego. Informacja dotycząca odwołania lub zmiany terminu szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do 1 – krotnej zmiany terminu szkolenia i jednocześnie wpłata zostaje przeniesiona na nowy termin szkolenia, w takim przypadku uczestnik nie ma prawa do wnioskowania o zwrot zaliczki/ przedpłaty.

W przypadku, gdy szkolenie w kolejnym terminie nie odbyło się z winy Organizatora – dokonane wpłaty będą zwracane uczestnikom w ciągu 30 dni  od daty przesłania do Organizatora na piśmie informacji o rezygnacji ze szkolenia

4. Organizator poinformuje e-mailem Zgłaszającego o wyznaczeniu nowego terminu szkolenia.

§ 7 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

   a. Do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.

   b. Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Zgłaszający ponosi opłatę w wysokości 100% ceny szkolenia.

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.

3. W przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników, rezygnacja jednego z nich może wpływać na cenę jednostkową szkolenia dla innych Uczestników zgłoszonych na szkolenie przez Zgłaszającego.

4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Zgłaszającego z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

5. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.

2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia oraz w celu prawnie usprawiedliwionych działań realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku do odwołania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie szkoleniamaciolek.com

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.