Na szkolenie zapraszamy oosby, które na codzień pracują w działach personalncyh.


Szkolenie
Prowadzi Trener


Cena

950 netto 


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie: Rozliczanie czasu pracy - praktyczny warsztat

I. Przepisy prawne regulujące "czas pracy"

II. Podstawowe pojęcia dotyczące "czasu pracy"

 • pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 • przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
 • przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy
 • doba pracownicza:
 • konsekwencje naruszenia doby pracowniczej
 • czy zawsze powstaną nadgodziny przy naruszeniu doby pracowniczej
 •  tydzień pracowniczy
 • wymiar czasu pracy
 • praca zmianowa
 • rozkład czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • normy czasu pracy
 • normy czasu pracy dla pracownika niepełnoetatowego
 • zapisy o czasie pracy w informacji o warunkach zatrudnienia

III. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 • postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 • wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 • ile godzin może pracować niepełnoetatowiec aby nie przekroczyć ustalonego limitu godzin
 • kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
 • rekompensowanie przekroczeń godzin ponadnormatywnych
 • organizacja czasu pracy pracownika niepełnoetatowca

V. Obliczanie wymiaru czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • wymiar czasu pracy dla pracowników w "ruchu ciągłym"
 • wpływ "obniżenia etatu w trakcie miesiąca" na wymiar czasu pracy
 • wymiar czasu pracy dla pracownika "niepełnoetatowego"
 • wymiar czasu pracy pracownika "niepełnosprawnego"

V. Systemy i rozkłady czasu pracy

 • wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • równoważny system czasu pracy
 • przedłużenie norm dobowych oraz ustalenie odpowiednich okresów rozliczeniowych
 • nieuzasadnione wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy
 • system równoważny dla pracownika dozoru urządzeń oraz zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób
 • godziny nadliczbowe w systemie równoważnego czasu pracy
 • zakaz zatrudniania niektórych grup pracowniczych w równoważnym systemie czasu pracy
 • udzielanie odpoczynków w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy
 • ruch ciągły
 • dopuszczalność wprowadzenia pracy w ruchu ciągłym
 • dodatki do wynagrodzenia pracującym e ruchu ciągłym
 • nadgodziny w ruchu ciągłym
 • przerywany system czasu pracy
 • wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy
 • dla jakich grup pracowników nie można stosować przerywanego systemu czasu pracy
 • czy przerwa wliczana jest do czasu pracy
 • zadaniowy system czasu pracy
 • uzasadnione wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy
 • praca zmianowa a zadaniowy system czasu pracy
 • nadgodziny pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy 

VI. Ewidencja czasu pracy

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy (stanowisko PIP)
 • obowiązek prowadzenia list obecności
 • dla jakich pracowników pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • elektroniczna ewidencja czasu pracy
 • ewidencjonowanie godzin przepracowanych podczas delegacji
 • skutki braku ewidencji czasu pracy
 • przez jaki okres powinna być przechowywana ewidencja związana z czasem pracy

VII. Okresy odpoczynku

 • prawo pracownika do odpoczynku
 • odpoczynek dobowy
 • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego
 • w jaki sposób pracodawca powinien zrównoważyć naruszony odpoczynek dobowy (stanowiska MPiPS i GIP)
 • odpoczynek tygodniowy
 • krótszy odpoczynek tygodniowy
 • w jakich dniach powinien przypadać odpoczynek tygodniowy "dyżur" a prawo do odpoczynku
 • prawo do odpoczynku po "podróży służbowej"

VIII. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • kiedy trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy
 • kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy
 • na jaki okres powinny być sporządzane harmonogramy czasu pracy
 • co powinien zawierać dobrze sporządzony harmonogram
 • z jakim wyprzedzeniem należy podać do wiadomości pracownika harmonogram
 • w jaki sposób należy dokonać zmian w sporządzonym harmonogramie czasu pracy (stanowisko PIP)
 • harmonogram pracownika niepełnoetatowego 

IX. Praca w godzinach nadliczbowych

 • kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych
 • roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • udzielenie "czasu wolnego" od pracy na wniosek pracownika
 • udzielenie "czasu wolnego" bez wniosku pracownika
 • w jakim terminie należy udzielić czasu wolnego
 • udzielenie czasu wolnego a wypłata dodatku za nadgodziny
 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika, któremu udzielono czasu wolnego na jego wniosek lub bez wniosku
 • rekompensowanie pracy w "dniu wolnym"
 • udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
 • rozliczenie nadgodzin niepełnoetatowca
 • ustalenie "normalnego" wynagrodzenia za pracę
 • ustalenie wysokości "dodatku" za godziny nadliczbowe
 • zasady obliczania wynagrodzenia za czas dyżuru
 • zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej