Grupa docelowa
 • Szkolenie przygotowane jest właścicieli średnich przedsiębiorstw oraz dla pracowników dzalów HR dużych firm

 


Szkolenie
Prowadzi Trener

Maria Płóciennik

więcej


Cena

1290 netto 


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie: Skuteczna selekcja i rekrutacja

Rozwój praktycznych umiejętności z zakresu procesu rekrutacji i selekcji

Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie uczestników w ich zadaniach rekrutacyjnych poprzez umożliwienie oparcia się na profesjonalnych narzędziach, wzorach, zasadach postępowania tak w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

 

Cele szkolenia 

 • Rozwój umiejętności tworzenia pożądanych profilów poszukiwanych kandydatów w oparciu o 7 punktowy plan Rogers’a oraz kompetencje kluczowe
 • Rozwój umiejętności przygotowywania procesu rekrutacji dla zespołów rekrutacyjnych (dokumentacja, prowadzenie spotkań zespołu rekrutacyjnego przed i po zakończeniu spotkań z kandydatami)
 • Rozwój umiejętności wprowadzania różnorodnych narzędzi selekcji wstępnej; poza CV  i listami motywacyjnymi (ankiety, „zadania domowe”, rozmowy telefoniczne)
 • Rozwój umiejętności prowadzenia selekcji wstępnej w oparciu o analizę życiorysów  listów motywacyjnych
 • Rozwój umiejętności przygotowywania pytań do wywiadów rekrutacyjnych
 • Rozwój umiejętności prowadzenia wywiadów rekrutacyjnych z wykorzystaniem techniki epizodycznej
 • Rozwój umiejętności prowadzenia wywiadów w różnorodnych stylach, dostosowanych do poziomu doświadczeń zawodowych kandydatów
 • Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej kandydatom z rekrutacji wewnętrznej
 • Rozwój umiejętności analizowania wyników rozmów rekrutacyjnych oraz podejmowania decyzji rekrutacyjnych
 • Poznanie wachlarza dostępnych, wspomagających narzędzi do rekrutacji ( testów, kwestionariuszy)

Program szkolenia: 

Wprowadzenie w atmosferę warsztatów

Przygotowanie „mapy mentalnej” procesu rekrutacji i szkolenia

Tematy:

 1. Powitanie, przypomnienie planu warsztatów, sprawdzenie oczekiwań uczestników

 2. Przedstawienie poszczególnych etapów systematycznego procesu rekrutacji i selekcji – celów i metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach

 3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna- podobieństwa i różnice

 4. Proces rekrutacji jako „wizytówka firmy” – zasady postępowania na poszczególnych etapach ; ilość etapów jako wynik analizy koszt/korzyść oraz wyraz szacunku dla czasu kandydata a także element negocjacji


Metody pracy:

Mini-wykład ( prezentacja), dyskusja


Poznanie 7 pkt planu Rogers’a do budowania profilu pożądanego Kandydata i przećwiczenie wykorzystania planu w praktyce, w odniesieniu do wybranego stanowiska

Poznanie możliwości wykorzystania kompetencji kluczowych do budowania profilu pożądanego kandydata oraz budowania kryteriów selekcyjnych i pytań do wywiadu – przećwiczenie na wybranych przykładach

 Poznanie zasad prowadzenia rekrutacji  równocześnie przez kilka zespołów rekrutacyjnych

Etapy przygotowania procesu rekrutacji: pożądany profil kandydata- kryteria selekcji- narzędzia rekrutacji i selekcji, szkolenie zespołu rekrutacyjnego

 • Budowanie profilu pożądanego kandydata – cechy konieczne i pożądane, 7 pkt Rogers’a, kompetencje kluczowe

 • Ćwiczenie wykorzystania prezentowanych narzędzi

 • Zasady pracy zespołów rekrutacyjnych – przygotowanie dokumentacji, szkolenie zespołu, omawianie wyników procesu rekrutacji – zespołowe podejmowanie decyzji

 

 Selekcja wstępna 

Cele:

 • Poznanie możliwości wykorzystania w procesie selekcji wstępnej różnorodnej dokumentacji (obok życiorysów i listów motywacyjnych-  ankiety, projekty- „zadania domowe”, dokumentacja potwierdzająca kompetencje itp.) oraz zalety i wady korzystania z takiej dokumentacji w praktyce.
 • Rozwój  umiejętności analizy życiorysów pod kątem podejmowania decyzji typu: „tak, nie, do przemyślenia” oraz wstępnego przygotowywania pytań do wywiadu – przykłady odnośnej dokumentacji
 • Rozwój umiejętności udzielania negatywnej informacji zwrotnej w przypadku rekrutacji wewnętrznej

Tematy:

 • Informacje, które możemy uzyskać z dokumentacji

 • Na co zwracać uwagę czytając życiorysy i listy motywacyjne; przygotowanie pytań do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie dokumentacji

 • Inne rodzaje dokumentacji, o które możemy poprosić kandydatów – zalety i wady podejścia

 • Zagadnienia dyskryminacji w rekrutacji

 • Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej do kandydatów

Metody pracy: ćwiczenie praktyczne w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego życiorysy i listy motywacyjne; mini-wykład, scenki, praca grupowa

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Cele:

 • Zdobycie wiedzy na temat zasad zapraszania na rozmowy kwalifikacyjne i przygotowanie otoczenia – porównanie z własnymi zwyczajami
 •  Rozwój umiejętności przygotowywania pytań i zadań praktycznych badających kompetencje

Tematy:

 1. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną – jakie informacje zawrzeć w zaproszeniu, jak przygotować otoczenie

 2. Przygotowywanie pytań i zadań badających kompetencje – ćwiczenie praktyczne

Metody pracy:

Mini-wykład połączony z dyskusją; praca w grupach

 

Rozmowa kwalifikacyjna cz.1 

Cele:

 •  rozwinięcie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań prowadzenia efektywnego wywiadu
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystywania technik aktywnego słuchania ( słuchania i kierowania rozmową)
 • rozwinięcie  wiedzy i umiejętności na temat techniki epizodycznej

Tematy:

 • Struktura wywiadu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; zasady prowadzenia notatek

 • Przykłady zastosowania aktywnych technik słuchania takich jak: pytania otwarte i zamknięte, parafrazy, klaryfikacje, odzwierciedlenia w procesie wywiadu; techniki kierowania rozmową: podsumowywanie, przerywanie – ukierunkowywanie

 • Błędy w prowadzeniu rozmowy: sugerowanie, komentowanie,  pytania o charakterze dyskryminującym, sygnały płynące z języka ciała

 • Zasady wprowadzania ćwiczeń praktycznych i scenek w wywiad rekrutacyjny

 • Dwa style prowadzenia wywiadu: „egzaminacyjny” i „partnerski”

 • Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wywiadów – zwrócenie uwagi na te zachowania, które pomagają bądź utrudniają aktywne słuchanie i kierowanie rozmową 

Metody pracy:

Mini-wykład, odgrywanie ról (scenki); dyskusje

Sesja 5: (ok. 10  min)

Podsumowanie dnia

Rozmowa kwalifikacyjna- ćwiczenie

Cele:

 • Rozwinięcia umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o różne style i techniki

Tematy:

Przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – ochotnikami  z grupy uczestników i spoza ( 1 osoba) 

Metody pracy:

Symulacja z nagraniami video

Ocena Kandydata na podstawie zebranych danych

Cele:

 • Rozwój wiedzy na temat psychologicznych aspektów związanych z oceną oraz metod radzenia sobie z subiektywizmem oceny
 • Rozwój umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o ocenę punktową (ilościową) i jakościową Kandydata; przykład arkusza oceny
 • Rozwój umiejętności oceny wiarygodności podanych przez kandydata informacji

Tematy:

 • Ilościowy i jakościowy pomiar- behawioralny opis skali ocen; rangowanie

 • Czynniki zakłócające obiektywizm oceny: halo efekt, efekt pierwszeństwa i świeżości, uprzedzenia, łagodność- surowość; różne rozumienie standardów oceny itp.

 • Metody minimalizacji czynników zakłócających

 • Ćwiczenia praktyczne oceny –indywidualnie i grupowo na bazie tych samych danych

 • Badanie wiarygodności – spójność i precyzja informacji, referencje, profesjonalne badanie wiarygodności ( zlecenie na zewnątrz)

Metody pracy:

Mini-wykład, ćwiczenia praktyczne

Kwestionariusze i testy w procesie rekrutacji

Cele:

 • Poznanie wachlarza dostępnych technik

Tematy:

 • Zasady stosowania kwestionariuszy i technik

 • Przegląd dostępnych kwestionariuszy

 

Sesja 6: Podsumowanie 

Cele sesji:

Pomoc uczestnikom w utrwaleniu wiedzy i umiejętności oraz wyznaczeniu dalszego kierunku rozwoju

Tematy:

 • Przypomnienie najważniejszych treści szkolenia

 • Ocena warsztatów

Metody pracy:

Rozmowa ( „rundka”), ankieta