Grupa docelowa
 • Specjaliści i menedżerowie odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, zainteresowani wdrożeniem podstaw controllingu personalnego w firmie, pracy na miernikach efektywności HR na co dzień oraz w trakcie wdrożeń, mających na celu zmianę w organizacji.

   


Szkolenie
Prowadzi Trener

Maria Płóciennik

więcej


Cena

1690 netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie: Controlling personalny

Program szkolenia:

WPROWADZENIE:  CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE DO STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Podstawowe pojęcia
 • Kapitał ludzki fundamentem budowania wartości firmy
 • Wymagania stawiane profesjonalistom controllingu personalnego
 • Strategia personalna i jej znaczenie

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI JAKO GŁÓWNY ELEMENT ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ

 • Zadania i obowiązki komórek controllingu personalnego w relacji z biurem zarządzania strategią
 • Polityka personalna na mapie strategii według koncepcji BSC
 • Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa/organizacji
 • Połączenie działu HR ze strategią przedsiębiorstwa przy projektowaniu strategicznej karty wyników
 • Mapa strategii i karta wyników działu HR – warsztaty
 • Controlling personalny w karcie wyników korporacji, rady nadzorczej i zarządu
 • Komunikowanie strategii jako wewnętrzny system motywacyjny dla pracowników
 • Integracja kosztów działań ABC/ABM i strategicznej karty wyników BSC w controllingu personalnym
 • efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi

POMIAR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:

 • Metody pomiaru kompetencji zawodowych w kontekście potrzeb szkoleniowych (luk kompetencyjnych) oraz wady i zalety stosowanych metod
 • Definiowanie kompetencji
 • Zagadnienia dotyczące wyboru, konstruowania i stosowania metod pomiaru kompetencji
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a zarządzanie talentami
 • Mapa kompetencji zawodowych
 • Tworzenie modelu kompetencji
 • Ocena efektywności szkoleń w kontekście rozwoju kompetencji pracowników
 • Testy psychometryczne jako narzędzia do pomiaru predyspozycji pracowników
 • Ćwiczenie: określenie kompetencji dla kilku kluczowych stanowisk w Spółce, dobranie metod diagnozy do konkretnych stanowisk i odpowiadających im kompetencji

 NARZĘDZIA CONTROLLINGU PERSONALNEGO I OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem:
 • struktura kosztów pracy
  • Stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)  (Ćwiczenie:  Utworzenie tabel ROI dla kilku przykładowych inwestycji związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, identyfikacja kosztów i zysków z inwestycji, warunki potwierdzenia oczekiwanych skutków z inwestycji)
  • Wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • Wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • Wskaźniki dotyczące produktywności i efektywności pracowników(Ćwiczenie:  stworzenie KPI dla kilku stanowisk w firmie)
  • Wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • Wskaźniki wykorzystania czasu pracy
  • Wskaźniki rentowności zatrudnienia
  • Controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
  • Ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników
  • Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa (ćwiczenie: na podstawie przypadków ćwiczenie umiejętności przekładania celów strategicznych na wskaźniki)
  •  analiza przypadku: zaprojektowanie programu szkoleń dla wybranej grupy pracowniczej, zaplanowanie celów szkoleniowych oraz wskaźników ich realizacji
  • Wydajność pracowników w różnych grupach pracowniczych: administracja, produkcja podstawowa itp…
  • Wskaźniki odejść i koszty outpalcementu

OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW - PODSTAWA PLANOWANIA ROZWOJU

 • Cele i zasady prowadzenia ocen okresowych pracowników
 • Ćwiczenie: ustalenie założeń do systemu ocen okresowych, zaproponowanie aspektów do oceny na poszczególnych stanowiskach oraz opracowanie arkuszy ocen dla poszczególnych stanowisk wg wzoru podanego przez prowadzącego zajęcia

 ZNACZENIE ZARZĄDZANIA TALENTAMI W TWORZENIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Wyjaśnienie czym jest talent
 • Istota poprawności polityki szkoleniowej w odniesieniu do posiadanych talentów
 • Wady i zalety tradycyjnego systemu oceny pracowników i budowania ścieżki kariery
 • Zarządzanie talentami specjalistów controllingu
 • Mierniki zarządzania talentami dla tworzenia wartości rynkowej – warsztaty

 MIERNIKI DLA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

 • Podstawy kwalifikacji działań do grupy działań innowacyjnych w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz ocena efektywności działań innowacyjnych

 POMIAR OPINNII PRACOWNICZEJ

 • Zasady i sposoby pomiaru opinii pracowniczej
 • Ćwiczenie: Stworzenie potencjalnej listy pytań, jakie należało by zadać w firmie pracownikom,  nauka interpretacji danych z badań na przykładzie raportów z innych firm