Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy.Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty ostatnio wprowadzonych zmian, w szczególności dotyczących rozliczania czasu pracy, uprawnień rodzicielskich, oraz urlopów wychowawczych. Zajęcia prowadzone są 
w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę ich doświadczeń zawodowych.Wszystkie tematy zostaną omówione w świetle orzecznictwa SN oraz na kazusach praktycznych.


Szkolenie
Prowadzi Trener


Cena

1290 netto 


Zamawiam

Przejdź do formularza

HR w liczbach

Szkolenie: Prawo pracy w praktyce - ostatnie zmiany

Program szkolenia:

Czas pracy – najnowsze zmiany.

 1. Najnowsze zmiany w zakresie czasu pracy.

 • Ruchoma doba.
 • Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 • Zasady odpracowywania wyjść prywatnych.
 • 12 miesięczny okres rozliczeniowy.

2. Pojęcia związane z czasem pracy.

 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pojęcie doby, Pojęcie tygodnia.

3. Norma a wymiar czasu pracy.

 • Norma dobowa, Norma tygodniowa, Norma łączna. 

4. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.

5. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.

6. Okresy odpoczynku.

 • Dobowy okres odpoczynku.
 • Tygodniowy okres odpoczynku.

7. Systemy i rozkłady czasu pracy.

 • System podstawowy.
 • System zadaniowy czasu pracy.
 • Systemy równoważnego czasu pracy.
 • Praca w ruchu ciągłym.
 • System pracy weekendowej.
 • System skróconego tygodnia pracy.

8. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy.

9. Praca w niedziele i święta.

 • Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
 • Sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta.

10. Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu
        pracy.

11. Praca w godzinach nadliczbowych.

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Limit godzin nadliczbowych.

12. Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.

 • Wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %.
 • Czas wolny na wniosek pracownika.
 • Czas wolny z inicjatywy pracodawcy.

13. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy
       zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek
       organizacyjnych.

14. Czas dyżuru pracownika.

15. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu
        pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

16. Ewidencja czasu pracy.


Zmiany w urlopach wychowawczych.


Nowe urlopy rodzicielskie.

 • Nowe zasady urlopów macierzyńskich i nowy urlop rodzicielski.
 • Urlopy macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński – wymiar, zasady udzielania, rezygnacji.
 • Urlop rodzicielski – sposób składania wniosków, zasady udzielania i rezygnacji.


Zasady nawiązywania stosunków pracy.

 • Proces zatrudnienia.
 • Forma i treść umowy o pracę.
 • Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
 • Czy ustna umowa jest ważna?
 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
 • Jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować 
 • Umowa o pracę na okres próbny.
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.
 • Na czas określony, na zastępstwo.
 • Umowa o pracę nas czas nieokreślony.

 


17. Rozwiązanie stosunku pracy.

 Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

 Grupy pracowników objęte szczególną ochroną stosunku pracy.

 • Kobiety w ciąży.
 • Osoby w wieku przedemerytalnym.
 • Działacze związków zawodowych.

 Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób
     rozstania się z pracownikiem.

 • Forma i treść porozumienia.
 • Sposób zapisywania postanowień dotyczących ustania stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy:

 • O czym warto pamiętać w okresie wypowiedzenia.
 • Różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, 
  na czas nieokreślony.
 • Przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić?

 Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).

 • Przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
 • Termin na podjęcie decyzji.
 • Doręczenie oświadczenia woli o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy.

 Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

 

18.Urlopy wypoczynkowe.

 • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego, prawo do pierwszego urlopu w życiu a prawo do kolejnego urlopu.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Sposób udzielania urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego.
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 • Urlop w okresie wypowiedzenia.
 • Urlop proporcjonalny.