Grupa docelowa
 • Dyrektorzy marketingu
 • Prezesi zarzadu
 • Księgowi
 • Human resources

Szkolenie
Prowadzi Trener

Marcin Mańka

więcej


Cena

1580 pln netto


Zamawiam

Przejdź do formularza

Umiejętności osobiste

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Czyli jak sprzedać siebie i produkt

Wystąpienia publiczne można porównać ze sportem. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z wysiłkiem. I tu i tu o sukcesie decyduje nie tylko kondycja fizyczna, ale też mentalność. Twoje wystąpienie to szansa na sukces i tylko od Ciebie zależy czy chcesz z niej skorzystać.

Słuchanie to ta pożądana aktywność, monolog zamieniony w dialog, zaangażowanie, które pozwala twojemu odbiorcy zgodzić się z twoim punktem widzenia i popycha do wykonania działań, które mu proponujesz. A jego słuchanie to ciężka praca. Kiedy ktoś naprawdę słucha jest skierowany na cel dla niego najważniejszy. Jaki? Samego siebie!

Nasze wysiłki i uwagę koncentrujemy przede wszystkim na sobie, na własnych pragnieniach, potrzebach, problemach. Nie mamy absolutnie żadnego powodu oddawać ci jakiejkolwiek cząstki naszej cennej uwagi – na przykład przystawać, aby cię wysłuchać. Jeśli więc nie zdołasz wzbudzić jednakowego zaangażowania u obu stron – nadawcy i odbiorcy – możesz równie dobrze podzielić się swoimi pomysłami, czy też żądaniami z lustrem.

 

Program Szkolenia

1. Kim są Twoi słuchacze – zdobądź informacje i dobierz argumenty:

 • Ty a Twoje audytorium – poznaj swoje mocne i słabe strony,
 • nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami,
 • cel prezentacji, czyli co i jak chcesz przekazać,
 • trudni uczestnicy, czyli przeszkadzacze, wątpiący i szeptacze;

ĆWICZENIE – Pokaż się, a powiem Ci kim jesteś, czyli autoprezentacja. Zadaniem uczestników jest dwuminutowe przedstawienie się na forum grupy. To ćwiczenie tak zwanej krótkiej formy, w której wykorzystuje się efekt pierwszego wrażenia. Grupa ma prawo zadawać pytania prezenterowi, dzięki czemu łatwiejsze jest przełamanie barier w kontakcie z audytorium. Po zakończeniu autoprezentacji Uczestnicy udzielają sobie informacji zwrotnej wg schematu „co było dobre, a co można by zmienić”.

2. Nieustanny dialog, czyli co mówi nasze ciało. Komunikacja poprzez mimikę, gesty i postawę:

 • bywa mylne, ale jest silne – pierwsze wrażenie i reguła 4x20,
 • rola mowy ciała w komunikacji oraz sztuka panowania nad gestykulacją i mimiką,
 • mówimy więcej niż chcemy, czyli jak interpretować gesty, mimikę i sygnały wysyłane przez nasze ciało,
 • co zrobić, by dzięki komunikacji pozawerbalnej wpływać na audytorium,
 • kiedy skrócić, a kiedy trzymać dystans – proksemika w kontaktach interpersonalnych;

ĆWICZENIE – Mowa ciała – TEST oraz krótkie zadania aktorskie. Każdy Uczestnik musi odegrać określoną scenkę, używając jedynie gestów i mimiki. Zadania są tak dobrane, by kształtowały postawy niezbędne do prowadzenia profesjonalnych prezentacji. Celem ćwiczenia jest bowiem odkrycie możliwości komunikowania się poprzez własne ciało i przełożenie tej wiedzy na świadome oddziaływanie na audytorium.

3. Głos, czyli magia wyobraźni:

 • głos perswazyjny – praca nad barwą głosu i jego siłą; modulacja, artykulacja i akcent,
 • prawidłowa emisja głosu – oddychanie przeponowe
 • sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy,
 • jak osiągnąć płynność wypowiedzi,
 • emocje a głos – zależność psychofizyczna;

ĆWICZENIE – Głośne czytanie i interpretacja głosem wybranych fragmentów tekstów bajek i przypowieści. Ten warsztat kształtuje indywidualne umiejętności Uczestników w zakresie intonacji, artykulacji i prawidłowego oddychania. Zwraca też uwagę na konieczność przyjęcia odpowiedniej postawy w trakcie czytania i korelacji psychofizycznych między barwą i natężeniem głosu a emocjami.

4. Czas na występ:

 • w poszukiwaniu „złotej myśli”, czyli głównego przesłania,
 • prostota i logika przekazu,
 • precyzja komunikatu – intencje nadawcy a percepcja odbiorcy,
 • jak przyciągnąć uwagę publiczności,
 • przygotowanie – cel, plan, próba, akcja!
 • złota zasada prezentacji, czyli zapowiedź, sedno i podsumowanie;

ĆWICZENIE – TEST umiejętności mówienia oraz indywidualne oracje na wybrane przez uczestników tematy. Ćwiczenie to kształtuje kompetencje komunikacyjne na poziomie werbalnym i pozawerbalnym. Jest także doskonałym „poligonem doświadczalnym” dla mówców, którzy chcą rzeczowo i w pełni świadomie oddziaływać na percepcję słuchaczy. W trakcie warsztatu Uczestnicy trenują osiąganie celu, który łączy precyzję komunikatu z wywołaniem określonych emocji u odbiorców.
Jako uzupełnienie tego modułu proponuję omówienie podstawowych zasad erystyki i retoryki, uzupełnionych o charakterystykę zachowań słuchaczy (reakcji na prezentera).

5. Komunikacja wizualna. Magia liczb, wykresów i grafiki:

 • wykorzystanie grafiki,
 • im mniej, tym lepiej,
 • możliwości percepcji wzrokowej człowieka,
 • elementy grafiki,
 • animacje,
 • slajdy z tekstem,
 • forma a treść – zachowanie proporcji,
 • spójność grafiki ze słowem,
 • atrakcyjność języka prezentacji,
 • jak ponownie skupić uwagę audytorium na prezenterze;

ĆWICZENIE – Prezentacja PP (10 slajdów) na dowolny temat. Celem tego ćwiczenia jest doskonalenie techniki tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem laptopów i Internetu. Każdy uczestnik przygotowuje własną prezentację, a następnie przedstawia ją grupie-jury, która ocenia indywidualne prezentacje, przyznając punkty (ocena zawiera określone i omówione przez trenera kryteria).