Grupa docelowa

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

Potrafili określić swój styl przywództwa
Posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych sytuacjach
Potrafili określić role w zespole i rozdzielić zadania 
Mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu
Rozwijali, motywowali i kontrolowali skutecznie swoje zespoły

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

 • Katowice - 17.12.2018, 2 dni, 1490 zł.
 • Warszawa - 20.12.2018, 2 dni, 1490 zł.
 • Gdańsk - 27.12.2018, 2 dni, 1490 zł.

- potwierdzone

Zamawiam

Szkolenie: Trening umiejętności menedżerskich – stopień I

Zarządzanie – budowanie przywództwa dla menedżerów

 

TUM I jest szkoleniem menadżerskim, które zapoznaje uczestników z podstawowymi etapami budowania efektywnego przywództwa. Szkolenie oparte jest na zajęciach warsztatowych, dyskusjach i symulacjach, które pomagają uczestnikom utworzyć na koniec szkolenia sprecyzowany plan zmian.

Dyrektywne nakazy skierowane do pracowników nie zawsze są wystarczające. W dzisiejszych przedsiębiorstwach ważną umiejętnością jest wywieranie wpływu. Liderzy coraz częściej znajdują się w warunkach, gdzie ta umiejętność musi być przez nich wykorzystana. Dzięki szkoleniu TUM I, uczestnicy zapoznają się i zdobędą wiedzę jak wykorzystać różne style przywódcze oraz odkryją możliwości angażowania ludzi.

 

Program szkolenia z zakresu treningu umiejętności menadżerskich:

Moduł I: Podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu Przywództwa

 • Czym jest Przywództwo?
 • Menedżer jako osoba wspierająca pracownika w podnoszeniu efektywności na stanowisku pracy.
 • Modele motywowania i ich praktyczne stosowanie w warunkach pracy.
  Rozpoznanie indywidualnych czynników motywujących– narzędzia motywowania.
  „O przykładzie, który idzie z góry” – o ważnej roli menedżera jako wzorca, który naśladują pracownicy.
 • Kompetencje osobiste i społeczne
 • Główne czynniki demotywujące.
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu.
 • „Test na motywację”
 • Samoocena w zakresie motywacji – znalezienie własnego „Klucza na automotywację”
 • Empatia – czym jest i jakie ma znaczenie

 Moduł II:  Praktyczne zastosowanie Inteligencji Emocjonalnej

 • Przyczyny porażek we współpracy
 •  Zindywidualizowane podejście do pracowników
 • Typologia podejścia do wyznaczania motywujących zadań
 • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia zaangażowania członków zespołu w zmiany
 • Dlaczego jesteśmy różni – style społeczne i umiejętność ich zastosowania

Moduł III:  Budowanie motywacji pracowników – odpowiedzialność lidera

 • Lider motywujący i lider demotywujacy
 • Główne czynniki demotywujące.
 • Symptomy spadku morale w zespole
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu.
 • Case study z zakresu motywowania – znalezienie motywatorów dla swojego zespołu i przećwiczenie jak je zastosować
 • Test na potrzebę uznania – badający stopień zapotrzebowania uczestników na okazywanie uznania
 • Pochwała i krytyka – znaczenie motywacyjne każdej z tych form oceny (jednominutowa pochwała i jednominutowa reprymenda).
 • Rozpoznanie kluczowych motywatorów
 • Poznanie motywatorów naszych pracowników kluczem do budowania ich zaangażowania.
 • Co motywuje ludzi – źródła motywacji.
 • Poziom motywacji a efektywność działania.
 • Trójczłonowy model potrzeb Adaira
 • Analiza czynników podnoszących/ obniżających poziom motywacji- ćwiczenie zespołowe połączone z dyskusją

 Moduł VI: Budowanie zaangażowania pracowników w pracę zespołu i osiąganie ambitnych celów

 • Ćwiczenie indywidualne „Mapowanie motywatorów zespołu”
 • Poziom motywacji a efektywność działania
 • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji – czynniki higieniczne i motywatory
 • Metody motywowania członków zespołu m.in. nagradzania wkładu osób i świętowania sukcesu zespołu
 • Ćwiczenie zespołowe „Motywacja doskonała” (macierz motywacyjna)
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jak efektywnie motywować pracowników?
 • Rola motywatorów finansowych w budowaniu zaangażowania
 • Motywowanie w sytuacji przekroczenia „indywidualnego progu wydolności pracowników”
 • Menedżer motywujący vs menedżer demotywujący
 • Ćwiczenie „Uderzenie w motywację”

 Moduł V:  Feedback jako kluczowa sprawność interpersonalna menedżera

 • Znaczenie informacji zwrotnej
 • „Dekalog informacji zwrotnej”
 • Feedback jako silny impuls do rozwoju zawodowego
  i osobistego. (wzmacnianie, korygowanie, docenianie)
 • Jak efektywnie dawać i pozyskiwać informację zwrotną?
 • Budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną informację zwrotną
 • Jak korygować zachowania nie uderzając w osobę  i nie niszcząc relacji – doskonalenie umiejętności
 • Case study  z zakresu udzielania informacji zwrotnej
 • Od kompetencji do postawy – budowanie kultury feedbacku w Organizacji

 Moduł VI: Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów – rozwiązania budujące współpracę

 • Rola własnej postawy
 • Nawiązywanie kontaktu – jak budować dobrą konstruktywną relację
 • Techniki zwiększające skuteczność rozmów
 • Jak przygotować się do rozmowy, żeby sprawnie kontrolować jej przebieg.
 • Wprowadzenie do teorii konfliktu – koło konfliktu
 • Metody identyfikowania konfliktów w i ich rozwiązywania
 • Konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
 • Analiza tzw. koła konfliktów – zdobycie umiejętności definiowania typów konfliktów
 • Nabycie umiejętności różnicowania konfliktów rzeczywistych od konfliktów pozornych
 • Zrozumienie, czym jest „czapa konfliktowa”
 • Pokazanie roli pozytywnego zachowania się lidera w zdobywaniu zaufania zespołu
 • Uświadomienie przyczyn oporów przeciw zmianom
 • Metody rozwiązywania konfliktów w praktyce:
 • Konflikty interpersonalne
 • Konflikty informacji
 • Konflikty interesów
 • Konflikty w fazie eskalacji

Metody pracy stosowane podczas szkolenia

Szkolenie  jest prowadzone przez eksperta, mającego doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Trener, który mówi tym samym językiem co uczestnicy, który zna i rozumie problemy napotykane w codziennej pracy przez uczestników. Wykorzystanie różnych metod szkoleniowych zapewnia nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem i procesu planowania, ale również pozwala na umiejętne wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce. Techniki wykorzystywane to: wykład, coaching, autoanaliza, dyskusja, praca w grupach oraz wiele praktycznych ćwiczeń. Na podstawie analizy sytuacji z życia zawodowego uczestnicy wypracują własny styl kierowania, możliwy do wykorzystania w codziennej pracy z zespołem współpracowników.

Sesja kreatywna stosowana jest w celu wypracowania najlepszego rozwiązania określonego problemu bądź stworzenia innowacyjnego projektu/modelu.

Sesja audio-video stosowana jest w celu umożliwienia uczestnikom dokonania autodiagnozy umiejętności oraz doświadczenia i analizy zastosowania nowych technik i metod działania.

Studium Przypadku stosowane jest w celu poznania różnych doświadczeń oraz nabycia i przetrenowania umiejętności analizy, wnioskowania oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań określonego problemu.

Sesja coachingowa stosowana jest w celu stworzenia planu działania „drogi do celu”, „kolejnego kroku”, poprzez autoanalizę w oparciu o współpracę z coachem.

Feedbacku indywidualny stosowany jest w celu udzielenia konstruktywnej informacji zwrotnej uczestnikowi oraz wzmocnienia jego motywacji do stosowania poznanych technik w działaniach zawodowych.

Gra szkoleniowa stosowana jest w celu doświadczenia złożonych mechanizmów występujących w praktyce zawodowej uczestników.

Symulacja biznesowa stosowana jest w celu nabycia umiejętności stosowania określonych technik i standardów poprzez trening symulowanych sytuacji zawodowych.

Test psychologiczny stosowany jest w celu nabycia wiedzy o własnych predyspozycjach, cechach i sposobach percepcji oraz poznania szerokiego spektrum innych zachowań i ich konsekwencji