Krzysztof Kożuch

Życiorys, nota trenerska i referencje

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych,  średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Przez wiele lat kierował Działem Obsługi Prawnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, posiada umiejętności zrozumienia tego, co klient chce osiągnąć, aby zapewnić mu skuteczne i efektywne rozwiązania w każdym obszarze jego działalności.
Nabyte na początki drogi zawodowej umiejętności sprzedażowe pozwalają mu być cenionym partnerem i doradcą w biznesie.
Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera członków Zarządu i Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego w planowaniu optymalnie prawnie struktury niezbędnej do prowadzenia działalności oraz w trakcie negocjacji i zawierania umów w obrocie gospodarczym. Doradza również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej oraz prawnej organów spółek kapitałowych.
Zajmuje się zagadnieniami z obszarów objętych Compliance oraz ochrony danych osobowych.

Aktualnie, jako jeden z założycieli Kancelarii Prawnej EasyLaw kieruje się dewizą, iż prawo może być proste, wystarczy tylko je w prosty sposób przedstawić. W swojej działalności neguje zatem utarte zasady i rozwiązania szukając nieszablonowych rozwiązań, wielokrotnie włączając w ten proces nowoczesne rozwiązania techniczne.

Specjalizacje trenerskie

 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • Compliance
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Bankowość i finanse

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawny w Katowicach.
Uczestnik wielu kursów i szkoleń, w tym m.in.:

 • Stowarzyszenie Compliance Polska - posiada Certyfikat Compliance Oficer CCO.
 • Warsztaty Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Warsztaty Zarządzania Systemem Danych Osobowych
 • System Zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zasady Ładu korporacyjnego, Ryzyko kadrowe, Polityka Informacyjna, Zarządzanie konfliktem interesu
 • Umowy i przekaz reklamowy kierowany do konsumentów

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe

 EasyLaw Kancelaria Radcy Prawnego

 • bieżąca obsługa prawna firm i przedsiębiorców,
 • analiza i przygotowanie kontraktów handlowych,
 • windykacje należności, a także zastępstwo procesowe w toku sporu sądowego.
 • prowadzenie spraw Klientów indywidualnych w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych, spadkowych, rodzinnych, spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, a także z zakresu prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

 Bujniak, Ślusarczyk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa

 • prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • opracowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów spółki przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Jaworzno”

Radca prawny / Kierownik Działu Obsługi Prawnej

 • nadzorowanie i koordynowanie pracy Działu Obsługi Prawnej,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • opiniowanie pod względem formalno –prawnym treści zawieranych umów oraz sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych szczególnie skomplikowanych pod względem prawnym,
 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu działania ciał statutowych SKOK,
 • zastępowanie SKOK – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 • nadzorowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa w zakresie zgodności czynności podejmowanych przez SKOK z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym: sporządzanie i opiniowanie projektów zapisów umów oraz aneksów do umów,
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Rzecznik Prasowy

 • wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie stanowiska organów Kasy,
 • przekazywanie informacji do mediów odnośnie działalności SKOK,
 • nadzór nad realizacją materiałów informacyjnych,
 • udzielanie wywiadów i udzielanie stosownych komentarzy odnośnie wydarzeń dotyczących działalności Kasy oraz ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
 • udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu dotyczące działalności SKOK , w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,
 • zapewnienie współdziałania odpowiednich działów SKOK odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej SKOK „Jaworzno”.

Specjalista ds. obsługi prawnej 

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji oraz stanowisk prawnych,
 • opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań prawnych związanych z przedmiotem działalności SKOK,
 • opracowywanie pism procesowych.

Specjalista ds. windykacji

 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do procedury windykacyjnej, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz zawiadomień o wypowiedzeniu kredytu,
 • sporządzanie pism procesowych związanych z procesem windykacji,
 • przeprowadzanie rozmów i negocjacji z klientami w zakresie przeterminowanych należności.

Specjalista ds. kredytów 

 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • sprzedaż produktów finansowych,
 • serwis klientów.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji szkoleń (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty)

Liczne szkolenia zamknięte dla pracowników SKOK, Partner Finanse Sp. z o.o. oraz MS Partner Sp. z o.o. z następujących obszarów:

 • ochrona danych osobowych,
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • tajemnica zawodowa,
 • white collar crime
 • odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych,
 • problemy związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
 • przypadki nadużycia zaufania i konfliktu interesów.