Grupa docelowa

Menedżerowie HR odpowiedzialni za wdrożenie systemu ocen
Szkolenie szczególnie polecamy średnim firmom, które są w fazie dynamiczne wzrostu

Korzyści dla Uczestnika szkolenia

Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy, ocenić szanse i zagrożenia przy wprowadzaniu systemu oraz zaplanować powiązanie z innymi systemami tak w kategoriach organizacyjnych jak i merytorycznych. Będziemy także wspólnie analizować najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania systemu oraz pokazywać jak ich uniknąć, aby uzyskać zamierzone efekty.
Prezentowane narzędzia, kolejne kroki postępowania i przeprowadzone ćwiczenia powinny pozwolić na samodzielne wprowadzanie systemu w firmie ( z możliwością skonsultowania działań z trenerem) oraz na ocenę, w jakim zakresie skorzystać z pomocy zewnętrznej.

Raport DISC w cenie szkolenia

Raport DISC w cenie szkolenia

Szkolenie Prowadzi Trener

trener

Terminy Szkoleń

Aktualnie brak tego szkolenia

Szkolenie: System ocen pracowniczych – przygotowanie i wdrożenie systemu w organizacji

Więcej szkoleń dotyczących pracowników znajdziesz w kategorii szkoleń HR.

Praktyczne aspekty przygotowania i wdrożenia systemu ocen pracowniczych w organizacji.

Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych to szereg działań, w które zaangażowanych jest wiele osób z organizacji.

Jeśli system ten nie działa efektywnie, to dzieje się tak najczęściej z trzech powodów: niedostosowanych do specyfiki organizacji narzędzi i procedur, brak rzeczywistych powiązań systemu z innymi systemami HR, oraz przede wszystkim niewystarczające przygotowanie osób, które realizują ocenę.

Duży wkład inspirujący, koncepcyjny i organizacyjny mają tu przedstawiciele Działów Personalnych.

W trakcie spotkania uczestnicy przechodzą poprzez kolejne etapy przygotowania i wdrożenia systemu; planując, ćwicząc oraz omawiając poszczególne etapy. Omawiany jest nie tylko kontekst techniczny (narzędziowy) systemu ocen, ale również społeczny – pokonywania barier i oporów płynących ze strony ludzi; sposobów minimalizowania najczęściej pojawiających się błędów związanych z wdrażaniem systemu.

Uczestnicy mogą też poznać liczne narzędzia i procedury przydatne na poszczególnych etapach przygotowania systemu, takie jak: scenariusze spotkań grupy sędziów kompetentnych, listy pytań do zbudowania koncepcji systemu, przykładów procedury, przykładów kryteriów ocen (tradycyjnych, kompetencyjnych), skal ocen, arkuszy ocen, scenariuszy szkoleń dla oceniających i ocenianych, instrukcji dla oceniających i ocenianych, przykłady analiz ilościowych i jakościowych wyników.

W trakcie szkolenia prezentowane jest unikatowe narzędzie. Integralną częścią warsztatów jest również możliwość skonsultowania z trenerem prowadzącym przygotowanych projektów systemów (indywidualne konsultacje po 1 dniu szkoleniowym i po warsztatach)

Program szkolenia: System ocen pracowniczych – przygotowanie i wdrożenie systemu w organizacji

Wprowadzenie: poznanie się uczestników, zbudowanie mapy potrzeb

Budowanie strategii wdrażania systemu ocen pracowniczych

 • Po co system ocen w organizacji? Wymagania formalne, potrzeby i uwarunkowania związane z kulturą organizacji, koncepcją rozwoju i motywowania pracowników
 • Analiza szans i zagrożeń efektywnego funkcjonowania systemu we własnej organizacji.
 • W oparciu o kwestionariusz „analiza gotowości organizacji” oraz ocenę kultury organizacyjnej uczestnicy będą mogli ocenić, w jakim stopniu organizacja jest gotowa do wdrożenia systemu oraz na jakie działania należy zwrócić szczególną uwagę
 • Najczęstsze błędy przy wdrażaniu systemu – przykłady, wskazówki jak minimalizować błędy

Planowanie systemu ocen pracowniczych:

 • Elementy planu: przygotowanie koncepcji oceny, przygotowanie narzędzi i procedur, harmonogram, osoby zaangażowane
 • Angażowanie kadry kierowniczej do budowania systemu oraz jego prawidłowego wdrażania – praktyczne wskazówki w oparciu o doświadczenia szkoleniowe  i konsultingowe trenera / uczestników
 • Uczestnicy otrzymują listę kontrolną działań/harmonogram działań, które należy podjąć przy wdrażaniu oceny pracowniczej. Mogą też przedyskutować/ przećwiczyć działania ukierunkowane za zaangażowanie osób spoza HR

Ustalanie założeń merytorycznych systemu ocen:

 • cele oceny i powiązanie oceny z innymi systemami HR: systemem szkoleń i rozwoju, systemem premiowania – zalety i wady różnych podejść, czynniki, które należy uwzględnić przy podjęciu decyzji
 • rodzaj oceny: typ oceny, podział na grupy
 • Uczestnicy zapoznają się ze studiami przypadków obrazującymi różne typy podejść do oceny pracowniczej; założenia wybranego typy oceny mogą być przydatne przy tworzeniu /modyfikacji systemów w własnych organizacjach

Budowanie kryteriów ocen

 • Typy kryteriów: tradycyjne, kompetencyjne
 • Zasady budowania kryteriów – najczęstsze błędy
 • Wykorzystanie metody sędziów kompetentnych do budowania kryteriów ocen
 • Inne metody budowania kryteriów ( krótkie omówienie)
 • Uczestnicy przećwiczą budowanie kryteriów na bazie kompetencji. Otrzymają procedurę (kolejne kroki) budowania takich kryteriów. Otrzymają scenariusz przykładowego spotkania dla grupy sędziów kompetentnych. W materiałach uczestnicy otrzymają wiele przykładowych opisów kompetencji.
 • Zostanie również przedstawione narzędzie do budowania kryteriów kompetencyjnych  i całych arkuszy oceny ” e—talent”

Budowanie arkuszy ocen

 • Arkusz oceny jako narzędzie zapisu danych – części arkusza, cele poszczególnych części
 • Elementy techniczne: dostęp do danych z arkuszy, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne za analizy danych
 • Poprzez ćwiczenie uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności budowania arkuszy ocen oraz ich oceny pod względem kompletności, użyteczności i „przyjazności” stosowania. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w arkuszami ocen. Będzie też możliwość skonsultowania z grupą własnych arkuszy.

Zatwierdzenie arkuszy i całego systemu ocen: współpraca z Zarządem, związkami zawodowymi, oceniającymi i ocenianymi

 • Uczestnicy będą mieli okazję do przedyskutowania praktycznych aspektów wdrażania ocen: harmonogramu, szczegółów proceduralnych.

Szkolenie oceniających i ocenianych -Poznanie zasad efektywnej rozmowy oceniającej.

 • Metody rozmowy a kultura organizacji.
 • Struktura spotkania,
 • Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy,
 • Działania po spotkaniu z pracownikiem.
 • Rozwinięcie umiejętności przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej.
 • techniki słuchania,
 • udzielania informacji zwrotnej,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji w czasie rozmowy,
 • planowania dalszego rozwoju (umiejętności facylitacji i analizy potrzeb szkoleniowych).
 • Poprzez ćwiczenie uczestnicy rozszerzą zrozumienie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej oraz umiejętności prowadzenia szkoleń w tym zakresie dla osób oceniających

Szkolenie oceniających i ocenianych – przygotowanie spotkań

 • Planowanie warsztatów i spotkań dla osób oceniających i ocenianych
 • Uczestnicy będą mieli okazję zaplanować spotkania oraz przećwiczyć wybrane fragmenty. Uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze spotkań, prezentacje.

Analiza wyników oceny:

 • Analiza jakościowa i ilościowa
 • Analiza wyników i procesu
 • Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi wynikami oceny i przećwiczyć ich analizę. Będą także mogli zastanowić się/zaplanować kto i na jakim poziomie będzie dokonywał analizy w obrębie systemu w ich organizacji. Poznają ankietę badania jakości spotkań oceniających.

Podsumowanie szkolenia